HealthTalkie

Talk About Health and Its related Topics

 

İşitme Kaybımdan Dolayı Erken Emeklilik Hakkım Var Mı?

by istanbul34
Merhabalar ;

2003'de 18 yaşıma girdiğimde sigortam ödenmeye başladı ve bu sene sonuna doğru 2200 gün olacak. Şu anda 1800 günü geçen sigorta ödemem var.
Sağ kulağım hiç duymuyor sol kulağımda ise %75 veya %80 ilerlemeli işitme kaybı var.

Malulen emeklilik için her hangi bir yaş sınırı var mı ?
2003'den sonra, 2002'den önce girenler için bir fark varmı ?

2003'den beri olan sigorta ödemelerim 1800 günü geçtiğinde ve raporum %60 ı geçtiğinde malulen emekli olabilir miyim ?

Cevaplarınız için teşekkür ederim.

TC. Başbakanlıktan Alıntıdır ;

İşçi Olarak Çalışanlarda Malüliyet Nedir ? Kimler Malülen Emekli Olabilir? Nereye Müracaat Etmelidir?
Hastalık nedeniyle emekli olmak için, gerekli koşulları sağlayarak başvuran kişi, çalışma gücünün en az 2/3'ünü kaybettiği Kurumca tespit edilir ise malulen emekliliğe hak kazanmış olur. Bu hakkı kazanmış olanların malülen emeklilik için Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü Tahsisler Daire Başkanlığı'na müracaat etmesi gerekmektedir.
Malûl sayılanlardan; Toplam olarak 1800 gün veya en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup sigortalılık süresinin her yılı için ortalama 180 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olması şartıyla malûllük aylığından yararlanabilmektedirler.
Çalışma gücünün en az üçte ikisini yitirdiği tespit edilen; iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü en az %60 kaybeden ve çalışma gücünün en az üçte ikisini yitirmiş düzeyde sayılmayanlardan yapılan tedavi sonucunda, kurum sağlık tesisleri kurullarınca düzenlenecek raporlarda çalışabilir durumda olmadığı belirtilen sigortalı malûl sayılır. Ancak; sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihte malûl sayılmayı gerektirecek derecede hastalık veya arızası bulunduğu, önceden veya sonradan yeterli belgelerle tespit edilen sigortalı bu hastalık veya arızası sebebiyle malûllük sigortası yardımlarından yararlanamaz.


Yukarıdaki kalın yazılara hitaben 1800 günü geçmiş bulunmakta ve Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığımda malül sayılmayı gerektirecek derecede hastalık vb. yeterli belgelerle tespit edilmemişdir. ( hastalığım biletoral senserional olduğundan ilerlemektedir. )

 • İki kulağın hiç duymaması halinde dahi maluliyet oranında işgücü kaybı oranı verilme. Yani (1800 günle) malulen emekli olma şanısınız yok.

  Erken emekli olabilmek için çalışıyorken vergi indirim hakkı elde etmek için defterdarlığa başvurmalı ve vegi indirim hakkı elde etmelisin (bunun için de %40 ve üzerinde rapor alman gerek)
  Bu hakkı elde ettiğinde (%40-%60 (hariç) arasında raporla 3. dereceden vergi indirim hakkı elde edeceğini varsayarak söylüyorum); ilk sigortalılığın 06.08.2003 (dahil) tarihinden önce ise (ilk sigortalı olduğun tarih +) 19 yıl sigortalılık süresi ve 4240 gün primle; 06.08.2003 (dahil) tarihinden sonra ise (ilk sigortalı olduğun tarih +) 20 yıl sigortalılık süresi ve en az 4400 gün prim ile emekli olabilirsin.
  - OturanBoğa, 3 years ago
 • @OturanBoğa

  Cevabınız için teşekkür ederim. İşitme kaybı engelli durumuna girmiyor diyorsunuz yani ? Nasıl oluyor bu iş ?

  Sağ kulağım hiç duymuyor sol kulağım az duyuyor ve bu işitme problemi engellilik sayılmadığını söylüyorsunuz.

  Kaynak verdiğiniz cetvel linkine ulaşılmıyor.

  TC. Sosyal güvenlik yasalarına göre kaynak belirtirseniz veya bu bilgiyi nereden aldığınızı söylerseniz sevinirim.

  Sizin üzerinize değil ama kör bir insandan veya hiç duymayan bir insandan bu hak mahrumuyeti bırakılmasının düpedüz .. olduğunu düşünüyorum.

  İyigünler.


  2009 Yılı Yenilenen Yasalara Göre ;

  Malûl sayılma

  MADDE 25- Sigortalının veya işverenin talebi üzerine Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usûlüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60'ını kaybettiği Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalı, malûllük sigortası bakımından malûl sayılır.

  Ancak, sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce sigortalının çalışma gücünün % 60'ını kaybettiği önceden veya sonradan tespit edilirse, sigortalı bu hastalık veya özürü sebebiyle malûllük aylığından yararlanamaz.

  Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar, Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

  Malûllük sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları

  MADDE 26- Malûllük sigortasından sigortalılara sağlanan hak, malûllük aylığı bağlanmasıdır.

  Sigortalıya malûllük aylığı bağlanabilmesi için sigortalının;

  a) 25 inci maddeye göre malûl sayılması,

  b) En az on yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 1800 gün veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl olan sigortalılar için ise en az beş yıldan beri sigortalı bulunup toplam 900 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması,

  c) Malûliyeti nedeniyle sigortalı olarak çalıştığı işten ayrıldıktan veya işyerini kapattıktan veya devrettikten sonra Kurumdan yazılı istekte bulunması,

  halinde malûllük aylığı bağlanır. Ancak, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı sayılanların kendi sigortalılığı nedeniyle genel sağlık sigortası primi dahil, prim ve her türlü borçlarının ödenmiş olması zorunludur.

  Malûllük aylığının hesaplanması, başlangıcı, kesilmesi ve yeniden bağlanması

  MADDE 27- Malûllük aylığı; prim ödeme gün sayısı 9000 günden az olan sigortalılar için 9000 gün üzerinden, 9000 gün ve daha fazla olanlar için ise toplam prim ödeme gün sayısı üzerinden, 29 uncu madde hükümlerine göre hesaplanır. Sigortalı başka birinin sürekli bakımına muhtaç ise tespit edilen aylık bağlama oranı 10 puan artırılır.

  4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılar için ayrı ayrı olmak üzere, malûllük sigortasından dosya bazında her yıl bağlanan aylıkların aylık başlangıç tarihinin ait olduğu yılın Ocak ayı itibarıyla yıl içine ait artışlar uygulanmaksızın hesaplanacak tutarları, yaşlılık sigortasından bir önceki yılın son ödeme ayında söz konusu sigortalılar için ayrı ayrı dosya bazında ödenen en düşük yaşlılık aylığından az olamaz.

  Malûllük aylığı, sigortalının;

  a) Malûl sayılmasına esas tutulan rapor tarihi yazılı istek tarihinden önce ise yazılı istek tarihini,

  b) Malûl sayılmasına esas tutulan rapor tarihi yazılı istek tarihinden sonra ise rapor tarihini,

  c) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında bulunanların çalıştıkları işyerine müracaatları halinde, görevlerinden ayrıldıkları tarihi,

  takip eden ay başından itibaren başlar.

  Sigortalı, aylığın başlangıç tarihinde geçici iş göremezlik ödeneği almakta ise malûllük aylığı geçici iş göremezlik ödeneği verilme süresinin sona erdiği tarihten sonraki ay başından başlar. Ancak, bağlanacak malûllük aylığı, sigortalının almakta olduğu geçici iş göremezlik ödeneğinin aylık tutarından fazla ise aradaki fark, bu maddenin üçüncü fıkrasına göre tespit edilecek tarihten başlanarak verilir.

  Malûllük aylığı almakta iken sigortalı olarak yeniden çalışmaya başlayanların veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya veya ikamete dayalı sosyal yardım almaya başlayanların malûllük aylıkları, çalışmaya başladıkları veya ikamete dayalı sosyal yardım almaya başladıkları tarihi takip eden ödeme dönemi başında kesilir.

  Bu Kanuna göre sigortalı olmayı gerektiren bir işte çalışması nedeniyle malûllük aylıkları kesilenlerden çalışması sona erip, malûllük aylığı bağlanması için yazılı istekte bulunanlara, kontrol muayenesine tâbi tutulmak ve malûllüğünün devam ettiği anlaşılmak şartıyla eski malûllük aylığı, yazılı istekte bulunduğu tarihten sonraki ay başından itibaren ödenmeye başlanır. Ancak, bu durumdaki sigortalılar için yazılı istek tarihlerine göre yeniden malûllük aylığı hesaplanır ve bu aylık önceden bağlanan malûllük aylığından fazla ise hesaplanan yeni aylık üzerinden ödeme yapılır.


  Ben burada İşitme kaybı olana Kör olana ayrım yapıyoruz gibi bir yazı göremedim. İlgileriniz için teşekkür ederiz fakat buraya günlerce birçok insan gelip soru soruyor yardım etmek zorunda değilsiniz elbet ama yanlış yönlendirmeden kaçınmak için ise kaynak belirtirseniz bizim içimiz daha rahat olacaktır.

  Eğer sizin dediğiniz ve demek istediğiniz ; 2 kulak tamamen duymasa bile %40 üzeri rapor verilmez ve bu yüzden 3. derece sayılır diyorsanız ayrı mesele tabi =)
  - istanbul34, 5 years ago
 • "İşitme kaybı engelli durumuna girmiyor" demiyorum, dediğim, işitme kaybı ile malulen emekli olunamaz. Ve malulen emeklilikle -vergi indirim hakkı elde ederek- işgücü kaybından dolayı erken emeklilik iki farklı şeydir. Siz -yukarıda da yazdığım gibi- vergi indirim haakı elde etmek için defterarlığa başvuracaksınız, deftrerdarlık hastaneye sevk edecek, süreç sonunda vergi indirim hakkı elde ettiğinizde de -malulen depil!- işgücü kaybından dolayı erken emekliğ olma hakkına kavuşacaksınız.

  İşgücü kaybı oranlarına dair cetvele ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz. (http://www.mevzuat.gov.tr/cache/yonetmelik/7.5.10501-Ek.htm)
  - OturanBoğa, 5 years ago
 • işitme kaybı olupta %40 rapor alıp 3. dereceden vergi indirimi alan çok var dolayısıyla erken emeklilik hakkındanda yararlanıyorlar bende işitme kaybım var 3.derece vergi indiriminde yararlanıyorum ben de 20 yıl sigortalılık süresi ve 4400 gün pirime tabiyim yani sende %40 raporla 3.derecede vergi indirimi hakkı almaya çalış daha erken emekli olursun başka yolu yok sanırım
  - yelizzz, 5 years ago

Comment